KP-2086 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2086 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

 

สารบัญ

-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

-ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/Microsoft Excel/Microsoft Powerpoint)

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน

งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป

-ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ