KP-2066 นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ หลักสูตรใหม่

250฿

คำอธิบาย

KP-2066 นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ หลักสูตรใหม่

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
– ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ 2560-2564
– โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
– สาระสำคัญของนักพัฒนาสังคม
– ลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหรือความรุนแรง
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง
– แนวข้อสอบประวัติ นโยบาย ภารกิจและบทบาทเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thing – AT) เชิงเหตุผล
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– สาระสำคัญของนักพัฒนาสังคม
– แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
– หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหรือความรุนแรง
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 4

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี