KP-2062 นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุป+ ข้อสอบใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2062 นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุป+ ข้อสอบใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559
– ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
– ยุทธศาสตร์กระทรวงกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564
– ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติ วิชาชีพสังวงเคราะห์ พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– ความหมายงานสังคมสงเคราะห์ในภาพรวม
– การสร้างเครือข่าย
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
– แนวคิดหลักการและการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข่อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุับัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– นโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY