KP-2007 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-2007    เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คู่มือเตรียมสอบ ออกใหม่ 2560

สารบัญ

 • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                    
 • การวิเคราะห์    
 • การวางแผน                                                                                                    
 • การบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    
 • การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                   
 •  การติดตามและประเมินผล                                                                                  
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                           
 • การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณประจำปี                                            
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                            
 • นโยบายรัฐบาล                                                                                      
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                
 •  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 • การประเมิน                                                                                          
 • การประสานงานและการบริการ                                                                    

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                          

เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                       

เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                          

-เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.