KP-1992 E-BOOK นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1992    E-BOOK นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ คู่มือเตรียมสอบ 2560

 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอายุ
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2559

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
ระเบียบฯว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

 

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่งตรวจสอบภายใน
ความรู้ทางด้านตรวจสอบภายใน
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
หลักปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
สรุปกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบกรุงเทพว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร 2548

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ. 2540
สรุปการรักษาความลับของทางราชการ
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 

 

*
*
*ไฟล์ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม
*
*
*