KP-1988 นักวิทยาศาสตร์(กปผ.) กรมวิชาการเกษตร คู่มือสอบ ออกใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-1988    นักวิทยาศาสตร์(กปผ.) กรมวิชาการเกษตร คู่มือสอบ ออกใหม่ปี 2560

 

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่

*ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ

*ความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

–แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

–แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.

–แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

– แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.

–แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.

*พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

–แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518