KP-1986 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

270฿

คำอธิบาย

KP-1986     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

Øการบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

Øการบริหารทั่วไป

– เจาะข้อสอบการประชาสัมพันธ์

Øการวางแผน

Øการวิเคราะห์

Øการประเมิน

Øการประสานงานและการบริการ

– เจาะข้อสอบ การวางแผน การวิเคราะห์ การประเมิน การประสานงานและการบริการ

– เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

– เจาะข้อสอบ การบริหารทั่วไป