KP-1972 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คู่มือสอบ ใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-1972 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คู่มือสอบ ใหม่ปี 2560

 

สารบัญ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์                                        


*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                        

           –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                  


*
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                

          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                   


*
การพัฒนาระบบราชการไทย                                                                                   


*
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ                                       


*
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                      

          –  แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                                                                        

          –  เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                        

          –เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                 

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน                                             

          –แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                  

          – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                            

 ปกนี้้จัดทำเฉพาะไฟล้ดาวน์โหลดนะคะ สนใจสั่งได้ค่ะ