คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7875

250฿

คำอธิบาย

คุ่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7875

 

สารบัญ


*
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                   


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                    


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                       

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           

          เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           

          เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                  


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                  


*
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                     


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                              


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                   

          – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                   


*
งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ                     


*
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                     

          – เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                    


*
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านผู้สูงอายุ                                                                     

         – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   

         –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
– 
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม
–  
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม