คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

250฿

คำอธิบาย

คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

ปกนี้้มีจำหน่ายในรูปแบบไฟล์ PDF download เท่านั้น
สารบัญ

 


*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่


*
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                      


*
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง    

         –  เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                     

        – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                    

         –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                     

         –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                      

         –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                     


*
  ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)            

         เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      

          – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1                                                                    

         – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2