KP-1957 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร คู่มือสอบ

270฿

คำอธิบาย

KP-1957    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร คู่มือสอบ

 

 สารบัญ


*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่   


*
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                                       


*
หลักบัญชี                                                                                                                                                                                        

         –เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                                                                         

         เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           

         –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                                      


*
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                   

         เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 111

         –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               

         –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                        


*
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                               

         –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)             


*
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ. 2544                                                                                                                                                                                             

         –แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544                                                                                                                                 

         –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                              

         –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1                                                                                                                                   

         เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2                                                                                                                                   

        – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี