KP-1951 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-1951      เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560

 

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง        

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                             

Øระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา

ทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                  

Øการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                             

Øการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     

Øสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       

 Øวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

Øวินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        

Øวินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 

Øวินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

          – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                  

          – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                     

          – แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม                                                                    

           –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม