KP-1721 E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ (กรมศุลกากร) 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1721  E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ (กรมศุลกากร) 2560

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศุลกากร
ประวัติกรมศุลกากร
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร
พันธกิจกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
ค่านิยมองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการนำเข้าศุลกากร
ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า
เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า
แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
ราคาแกตต์
การอุทธรณ์การประเมินอากร
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร
ตัวแทนออกของรับอนุญาต
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)
พิธีการส่งออกสินค้า
ประเภทใบขนสินค้าขาออก
เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า
ผังแสดงการส่งออก
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค
พิธีการ A.T.A. CARNET
ใบสุทธินำกลับ
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการลงทุน
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป
ความผิดทางศุลกากร
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ความผิดฐานสำแดงเท็จ
ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร
แนวข้อสอบส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

ส่วนที่ 3 กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร
พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557
ความผิดทางศุลกากร

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
การส่งเสริมการลงทุน
ชิปปิ้งและศุลกากร
วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า
การส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ GRAMMAR AND VOCABULARY
แนวข้อสอบ Reading Comprehension
ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 7 จรรยาบรรณ
ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร
คุ่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร

ส่วนที่ 8 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ