นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิปริญญาตรี BC-7691

238฿

คำอธิบาย

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิปริญญาตรี  BC-7691

สารบัญ


*วิสัยทัศน์ พันะกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                                           


*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
                                                                      


*
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005                                              


*
ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                                


*
มอก. คืออะไร                                                                                                                                                                 


*
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522                                                                                                                               


*
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                      


*
รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”                                                                                                            


*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร                                                                                   


*
การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                                                                                           


*
มาตรฐานการผลิตอาหาร                                                                                                                                          


*
แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP                                                                                                               


*
หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร                                                                                                                            


*
การสุขาภิบาลอาหาร                                                                                                                                                    

                –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2522                                                                                                  

                –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข                                                             

                –  รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา                                                                                             

                –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร               

                แนวข้อสอบมาตรฐานการผลิตอาหาร                                                                                                   

               –  เจาะข้อสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน