คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560 BC-7677

247฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกใหม่ปี 2560  BC-7677

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์


*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)                                                                             


*
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                      

                –แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                    


*
การวางแผน                                                                                                                                                                  


*
การจัดการ                                                                                                                                                                      


*
การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                


*
การวิเคราะห์                                                                                                                                                                


*
การบริหารจัดการ                                                                                                                                                         


*
การติดตามประเมินผลโครงการ                                                                                                                        


*
นโยบายสาธารณะ                                                                                                                                                       


*
การบริหารการเงินการคลัง                                                                                                                                     

                แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                             

                –เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ                                                                                                           

                –เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง                                                                                              

                –เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                          

                –แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                            

                เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน