KP-1509 กระทรวงการต่างประเทศ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1509  กระทรวงการต่างประเทศ  สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ
– การสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ
– วิวัฒนาการของกระทรวงการต่างประเทศ
– วิสัยทัศน์และพันธกิจ / ค่านิยม
– นโยบายการต่างประเทศ
– แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 4 ปี (2558 – 2561)
– โครงสร้างกรม
– กรมอาเซียนในฐานะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงการต่างประเทศ
– แนวข้อสอบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพัสดุ
– แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน ส่งเงินคลัง พ.ศ 2551
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– การบริหารงานทั่วไป
– การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่
– บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี