สรุป THA1002 (TH102) ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

46฿

คำอธิบาย

สรุป  THA1002 (TH102) ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

 

สารบัญ

บทที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์

– ความหมายของคำว่าวรรณคดี

– วรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะ

– องค์ประกอบของวรรณศิลป์

– ศัพท์ทางวรรณคดีที่ควรทราบ

บทที่ 2 ความเป็นมาของวรรณคดีไทย

– วรรณคดีสมัยสุโขทัย

– วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

– วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

– วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

– วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

– วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)

หรือก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก

– วรรณคดีสมัยกุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย (ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน)

หรือหลังรับอิทธิพลตะวันตก

บทที่ 3 ประเภทของวรรณคดีไทย

– การแบ่งประเภทวรรณคดี

– แง่งามของบทร้อยกรอง

– วรรณคดีประเภทร้อยแก้ว

– วรรณกรรมประเภทบทละคร

บทที่ 4 ลักษณะของวรรณคดีไทย

– ลักษณะของวรรณคดีไทยก่อนรับอิทธิพลตะวันตก

– ลักษณะของวรรณคดีไทยหลังรับอิทธิพลตะวันตก

– วรรณกรรมร้อยแก้วในปัจจุบัน

– วรรณกรรมร้อยกรองในปุจจุบัน

หนังสืออ่านนอกเวลา

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย เรื่องหลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1

ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย เรื่องลิลิตพระลอ

ราคา 46  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์