สรุปชีทราม MTH 1003 (MA 103) คณิตศาสตร์เบื้องต้น

38฿

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เขต และ ตรรกวิทยา
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชั่น
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 4 เวคเตอร์
บทที่ 5 เมตริกซ์ และตัวกำหนด
บทที่ 6 วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่
บทที่ 7 ความน่าจะเป็น