BC-7592 คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

247฿

คำอธิบาย

BC-7592  คู่มือสอบบุคลากร กรมป่าไม้  ออกใหม่ปี 2560
สารบัญ


*
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                              


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                      

        –แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 


*
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484                                                                     

        –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                   


*
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                           

        –แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       


*
งานสารบรรณ                                                                                                        

        –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                       

        –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                     

        –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.                                                     

        –เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                           

        –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                    

        –เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                

        –เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                 

        แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้