KP-1157 กรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา

260฿

คำอธิบาย

KP-1157 กรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา

สารบัญ
• ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
• เจาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
• บทบาทของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)
• สรุปสาระสำคัญงานอาสาพัฒนาชุมชน
• ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
• สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555-2559
• สรุปความจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11
• ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ
• สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
• เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
• เจาะแนวข้อสอบ อสพ. ภาคสนามปีนี้ ชุดที่ 2
• เจาะแนวข้อสอบ ภาคสนาม ชุดที่ 3
• เจาะแนวข้อสอบประชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 4
• เจาะแนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 5
• เจาะแนวข้อสอบ ภาคสนาม ชุดที่ 6
• เจาะแนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2555-2559
• เจาะแนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
• เจาะแนวข้อสอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
• ผังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้ โครงการประชารัฐ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER