E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กรมป่าไม้) 2560

233฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กรมป่าไม้) 2560

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
วันสำคัญทางป่าไม้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
ภารกิจ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
นโยบาย รมว.ทส.
ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้
ชนิดของป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
การปลูกป่า
ผลิตผลจากป่าไม้
การจัดการลุ่มน้ำ
การป้องกันป่าไม้
การป้องกันไฟป่า
การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ป่าไม้กับโลกร้อน
การวิจัยด้านป่าไม้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
โครงการพระราชดำริ
การบริหารป่าชุมชน
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้
การปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้
ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกล้าไม้
ขั้นตอนการทำงาน
แนวทางการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้
การจัดเรือนเพาะชำกล้าไม้
รูปแบบการจัดวางเพาะชำ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
งานธุรการ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนการบริหารงานเอกสาร
การจัดทำบัญชีเอกสาร
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร
การจำแนกประเภทรายงาน
การบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบว่าด้วยพนักงานราชการ
แนวข้อสอบงานธุรการ

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ