KP-1149 EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีการแปล เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

35฿

คำอธิบาย

KP-1149 EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีการแปล เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว