ฺBC-7578 คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

238฿

คำอธิบาย

BC-7578  คู่มือสอบนิติกร กรมป่าไม้   ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*
   ประวัติความกรมป่าไม้                                                                                                                                      


*
   วิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยม                                                                                                                             


*
  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                                                                                                                                                

       พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2525                                           

     –   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2522                                   

     –    พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558                                    

    –  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ       

    –  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่                                                                                      

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                 

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547        2 ชุด                      

 
*
  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                                                    

        –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน                                                                                                 

  
*
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2556                                                                                             

   
*
  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

        ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการ

       ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์                                                          

  
*
   วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                                                

        –   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                                 

        –  เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าไม้                                                                                                                              

         –  เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ                                                                                                                     

       –  เจาะข้อสอบ พรบ. สวนป่า