ENL2003 (LI 211) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

48฿

คำอธิบาย

ENL2003 (LI 211) สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

สัทศาสตร์ภาษาเบื้องต้น

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว