KP-1107 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คู่มือ+ข้อสอบ

230฿

คำอธิบาย

KP-1107  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คู่มือ+ข้อสอบ

สารบัญ

-การบริหารงานทั่วไป

-บทบาทการบริหารงานสำนักงาน

-การจัดการพื้นที่สำนักงาน

-หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฎิบัติงาน

-กระบวนการปรับปรุงระบบงาน

-เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน

-การบริหารงานเอกสาร

-การควมคุมและการออกแบบแบบฟอร์ม

-การจัดทำรายงาน

-การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ

-การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน

-การจัดระบบงาน

-การบริหารธุรกิจทั่วไป

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์

-งานเลขานุการ

-การวางแผน

-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ

-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-การเก็บรวมรวมข้อมูล

-การควบคุมงาน

-แนวข้อสอบ

-แนวข้อสอบ งานพัสดุ

-แนวข้อสอบ งานธุรการ

-แนวข้อสอบ บริหารทั่วไป
ราคา 230 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ