KP-1103 สำนักงานศาลยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน ภาค ข.

230฿

คำอธิบาย

KP-1103 สำนักงานศาลยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน  ภาค ข.

สารบัญ

การบริหารแบบมุ่งผลสำสัมฤทธฺ์
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระบบงบประมาณแบบมุงเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
นโยบายประธานศาลฎีกา
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 – 2556
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบ

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ