KP-1102 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ใช้สอบทุกกรม ทุกหน่วยงาน

250฿

คำอธิบาย

KP-1102 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ใช้สอบทุกกรม ทุกหน่วยงาน

สารบัญ
แนวข้อสอบแนวคิดและหลักการของการจัดทำโครงการ
แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ การวางแผน
แนวข้อสอบกระบวนการวางแผน – โครงการ
แนวข้อสอบการวิจัยสังคมศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการวิจัยสังคมศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการวิจัยทางสังคมและพื้นฐานสถิติ
แนวข้อสอบ แผน แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559)
แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY