KP-1101 นิติกร3 (ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ)

250฿

คำอธิบาย

KP-1101 นิติกร3 (ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ)

• ส่วนแรกสรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

• ส่วนที่ 2 คำถามพร้อมธงคำตอบแบบอัตนัย  ประมวลกฎหมายอาญา

– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา

– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

– แนวข้อสอบแบบอัตนัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาเคดามี