KP-1099 นิติกร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.)

250฿

คำอธิบาย

KP-1099  นิติกร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.)

สารบัญ
สรุปสาระสำคัญประมวลกฏหมายอาญา
แนวข้อสอบกฏหมายอาญา
สรุปประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวขอสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สรุปประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบสรุปประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง