KP-1095 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

260฿

คำอธิบาย

KP-1095 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สารบัญ
• ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
• ประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
• ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
• จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
• ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557
• พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
• พระราชบบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พระราชบบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
– เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป
– เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER