BC-7554 คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 2560

238฿

คำอธิบาย

BC-7554  คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                           

           –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                      


*
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484                                                                                         

            –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                     


*
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                                   

           –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   


*
ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้                                                                                              


*
โรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ                                                                                                    


*
การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้                                                                                                   


*
การปักชำ                                                                                                                             


*
การเพาะเมล็ด                                                                                                                    


*
การต่อกิ่ง                                                                                                                           


*
แมลงศัตรูพืช                                                                                                                    


*
การกำจัดสัตว์ศัตรูพืช                                                                                                          

            –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 1.                                                              

           –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 2.                                                                

           –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 3.                                                           

            –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 4.                                                              

            –แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 5.                                                               

            –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้