E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 2560

259฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 2560

จำนวน 281 หน้า

ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
องค์กรและการจัดการ
องค์การ (Organization)
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ (Manager)
การบริหารหรือการจัดการ (Management)
หน้าที่ของผู้บริหาร (Management Functions)
บทบาททางการบริหาร (Management Roles)
ทักษะทางการบริหาร (Managerial Skills)
ระบบการบริหาร (Management System)
การจัดการในอดีตและปัจจุบัน
พื้นฐานประวัติศาสตร์ทางการบริหาร (Historical Background)
แนวความคิดทางการบริหารในยุคแรก (Early Management Theory)
ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Theory)
ทฤษฎีทางการบริหารโดยทั่วไป (General Administration Theory)
ทฤษฎีการจูงใจในยุคแรก (Early Theory of Motivation)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการบริหาร
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์การ
สภาวะแวดล้อม
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์
การก้าวขึ้นเป็นองค์การระหว่างประเทศ (Go International Organization)
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร (Social Responsibility)
จริยธรรมทางธุรกิจ (Managerial Ethics)
การตัดสินใจทางการจัดการ
พื้นฐานการวางแผน
จุดมุ่งหมายของการวางแผน (Purposes of Planning)
ประเภทของแผนงาน (Types of Plans)
วัตถุประสงค์ขององค์การ (Organization Objective)
แนวความคิดของการจัดการตามวัตถุประสงค์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
โครงการและการออกแบบองค์การ
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Process)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การร้องทุกข์และการวินัย
วินัย (Discipline)
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน
การวิเคราะห์งาน
การจำแนกตำแหน่ง
การสรรหา
การคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง
การประเมินค่างาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การวัดผลและการประเมินผล
การกำหนดค่าตอบแทน
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
เทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Technique for Managing Change)
การพัฒนาองค์การ (Organization Development – OD)
การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม (Stimulating Innovation)
พื้นฐานของพฤติกรรม
การรับรู้ (Perception)
การเรียนรู้ (Learning)
การกำหนดรูปแบบของพฤติกรรม (Shaping Behavior)
การเข้าใจกลุ่มและทีม
แนวคิดขั้นพื้นฐานของกลุ่ม (Basic Group Concept)
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Approaches)
การตัดสินใจเป็นกลุ่ม (Group Decision Making)
การจูงใจพนักงาน
ภาวะผู้นำ
ทฤษฎีภาวะผู้นำในยุคเริ่มแรก (Early Theory of Leadership)
ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบพฤติกรรม (Behavior Theory)
ทฤษฎีตามสถานการณ์
ผู้นำและอำนาจ (Leader and Power)
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ 2544

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ