KP-1036 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1-2 (อบต.)

150฿

คำอธิบาย

KP-1036  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1-2 (อบต.)

ประกอบด้วย

1. แนวข้อสอบงานธุรการ

2. แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.  แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

5.  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมื้องพัทยา พ.ศ. 2542

6.  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

9.  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

10. การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

11. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคา 150 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ