KP-1035 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (อบต.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

130฿

คำอธิบาย

KP-1035  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (อบต.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)

บทที่ 2 ระบบจำนวน และการแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 อุปกรณ์นำข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูล

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศ

บทที่ 6 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ การบันทึกข้อมูล ชุดที่ 7

ราคา 130 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง