KP-1027 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250฿

คำอธิบาย

KP-1027 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– เจาะข้อสอบ
• เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เจาะข้อสอบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
• เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.
• ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
• ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER