KP-1024 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270฿

คำอธิบาย

KP-1024 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ

– ประวัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
– สรุปสาระสำคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
– การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
– แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY