KP-1020 สรุปเนื้อหา และข้อสอบพร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

250฿

คำอธิบาย

KP-1020 สรุปเนื้อหา และข้อสอบพร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ค่านิยมหลัก
– รายละเอียดตราสัญลักษณ์
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– ความหมายของคุณภาพชีวิต
– ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต
– แนวข้อสอบประวัติและวิสัยทัศน์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบพระราชระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนการพัสดุ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
– แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี