KP-1019 สรุปเนื้อหา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

250฿

คำอธิบาย

KP-1019 สรุปเนื้อหา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ 

สารบัญ
– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก
– รายละเอียดตราสัญลักษณ์
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– ความหมายของคุณภาพชีวิต
– ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต
– แนวข้อสอบประวัติและวิสัยทัศน์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ชุด 1
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ชุด 2
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนของสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี