KP-1016 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกรปฏิบัติการ

240฿

คำอธิบาย

KP-1016 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกรปฏิบัติการ

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค
ตัวบ่งชี้ปัญหาเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาค
อุปสงค์และอุปทาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหาภาค
การคำนวณราบได้ประชาชาติ
ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
วัฎจักรธุรกิจ
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
การเงินและสถาบันการเงิน
อุปทานและอุปสงค์การเงิน
นโยบายการคลัง
การคลังรัฐบาล
ดุลยภาพของตลาดผลผลิตและตลาดเงินตรา
การค้าระหว่้างประเทศ
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สรุปเนื้อหาอย่างย่อ
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ