KP-1006 สำนักงานเลขาธิการวุฒิวภา นักวิชาการสนับสนุนงานิติบัญญัติ ด้านวิชาการ เจาะข้อสอบสรุปตรงประเด็น

250฿

คำอธิบาย

KP-1006 สำนักงานเลขาธิการวุฒิวภา นักวิชาการสนับสนุนงานิติบัญญัติ ด้านวิชาการ เจาะข้อสอบสรุปตรงประเด็น

สารบัญ
-ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-โครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก
-อำนาจหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
-แนวคิดวินิจฉัยซศาลรัฐธรรมนูยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ
-แนวคิดวินิจฉัยซศาลรัฐธรรมนูยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
-แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบ หนังสือสัญญาของรัฐสภา
-แนวจ้อสอบความรู้เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา
•ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-ศาลโลกไม่ชี้ขาดเขตแดน ภูมะเขือรอด
-ทนายแม้ว ลั่นศาลโลกชี้ขาดเป็นคุณต่อไทย
-ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิฉัยยืนยันว่ามีอำนาจโดยชอบตามรัฐธรรมนูญที่จะรับวินิจฉัยคำร้อง ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมประเด็นที่มา ส.ว.
-กลุ่ม40 ส.ว.ยื่นหลักฐาน ป.ป.ช. เพิ่ม ร้องตรวจสอบพฤติกรรม 312 ส.ส.ส.ว
-ฝ่ายค้านจ่อยื่น ป.ป.ช. จี้นายกฯ รับผิดชอบผลคำวินิจฉัยศาลฯปมแก้วรธน. ที่มา ส.ว.
-อภิสิทธิ์ อภิปรายฯ พ.ร.ก.กู้เงิน ไม่ครอบคลุมผู้ประสบภัยัภาคใต้
-รัฐบาลพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง 5 ธ.ค. ณ. วังไกลกังวล จ.ประจวบ
-ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบชื่อร่าง-คำปรารถ พ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้าน
-ผู้นำประเทศอาเซียน 10 ชาติ
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวข้อสอบอาเซียน
-โครงการพระราชดำริและสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าหัวกับการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
•ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อประกอบการการพิจารณาสมาชิกวุฒิสภา(ฝ่ายวิชาการ)
-วิสัยทัศน์/แผนการดำเนินงาน/พันธกิจ
-วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
-วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบาทอำนาจหน้าที่
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการให้
-บริการวิชาการด้านกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาของ
-สมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการและส่วนราชการ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี