สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ภาค ข.) (โดยติวเตอร์เดียว)

155฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ภาค ข.)  (โดยติวเตอร์เดียว)

สารบัญ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศง 2548
แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาติประกอบอาชีพ พ.ศ. 2547

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft Power Point
แนวข้อสอบ การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และการเขียน การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
แนวข้อสอบ การบริหารทั่วไป
สรุปสาระสำคัญ ประสานงาน
สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ การประชาสัมพันธ์

ราคา 155 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว