CA-326 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ก + ภาค ข เล่มเดียวจบ

238฿

คำอธิบาย

CA-326 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  ภาค ก + ภาค ข เล่มเดียวจบ

สารบัญ

– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรอบรู้ในเรื่อง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเหตุการปัจจุบัน
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
แนวข้อสอบสาระสำคัญ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พ.ฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
แนวข้อสอบการสรุปความจากภาษา
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความเข้าใขภาษา
แนวข้อสอบการใช้ภาษา
แนวข้อสอบความบกพร่องของประโยค
แนวข้อสอบความหมายของการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
สรุปข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ2548
แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สรุปข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การบริหารทั่วไป การประสานงาน การใช้บริหาร และการประชาสัมพันธ์

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี