สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

189฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2555
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเหตุการปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติการศึกษษแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.ความสามารถในการคิดคำนวณ การประยุกต์ใช้ความคิด
รวบยอดทางคณิคศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ของจำนวณหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและ
ข้อมูลต่างๆ
3.ความสามารถด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรืแแบบจำลองต่างๆ
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและ
การทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ ที่กำหนดให้
แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้
รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
2.การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.5 ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
– ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
– ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2.ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การบริหารงานทั่วไป การประสานงาน การให้บริการ
และการประชาสัมพันธ์

ราคา 189 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ