GB-252 สรุป+ข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ภาค ก.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

220฿

คำอธิบาย

GB-252 สรุป+ข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ภาค ก.) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรอบรู้
1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันที่ควรทราบ
1.2 นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1.3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
1.4 กฎหมายที่ควรรู้
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่อก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.5 ความสามารถในการคิดคำนวณ (เทคนิคการทำข้อสอบ)
1.6 ความสามารถด้านเหตุผล (เทคนิคการทำข้อสอบ)
4.7 ภาษาไทย (สูตรการทำข้อสอบ)
ตอนที่ 2 คลังข้อสอบ
2.1 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่ควรทราบ
2.2 ข้อสอบนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2.3 ข้อสอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
2.4 ข้อสอบกฎหมายที่ควรรู้
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ตอนที่ 2 คลังข้อสอบ
2.5 ข้อสอบความสามารถในการคิดคำนวณ
2.6 ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
2.7 ข้อสอบภาษาไทย

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง