CA-324 สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกร เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-324 สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกร เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
-ภูมิหลังประวัติศาสตร์ก่อนการก่อตั้งสถาบันอัยการ
-การก่อกำเนิดสถาบันอัยการไทย
-การจัดตั้งกรมอัยการ
-อัยการไทยยุคหลังจัดตั้งกรมอัยการ
-การรวมอัยการเข้าสังกัดกรมอัยการ
-อัยการไทยยุคสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-อำนาจหน้าที่และการจัดระเบียบบังคับบัญชา
-อำนาจหน้าที่พนักงานอัยการ ได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 19
-อัยการไทยในปัจจุบัน
-อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
-อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
-ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง พ.ศ. 2556
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
-สรุปประมวลกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา แบบอัตนัย
-แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบบอัตนัย
-แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แบบอัตนัย
-แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แบบอัตนัย

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี