NT-128 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

300฿

คำอธิบาย

NT-128 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

สารบัญ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
ลักษณะ 1 บททั่วไป
ลักษณะ 2 คณะกรรมการอัยการ
ลักษณะ 3 ข้าราชการอัยการ
– หมวด 1 การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
– หมวด 2 การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ
– หมวด 3 การพ้นจากตำแหน่ง
ลักษณะ 4 วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ
– หมวด 1 วินัย
– หมวด 2 การดำเนินการทางวินัย
– หมวด 3 การรักษาจริยธรรมและจรรยา
– หมวด 4 การลงโทษ
ลักษณะ 5 ข้าราชการธุรการ
– หมวด 1 บททั่วไป
– หมวด 2 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
– หมวด 3 การพัฒนาคุณภาพในการดำเนินคดี
– หมวด 4 วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
– หมวด 5 การรักษาจริยธรรมและจรรยา
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ
ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยขออนุญาตฟ้อง พ.ศ.2556
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญปรมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบอัตนัย พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย นิติธนิต