GB-250 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรปฏิบัติการ เล่มเดียวครบใหม่ล่าสุด

300฿

คำอธิบาย

GB-250 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรปฏิบัติการ เล่มเดียวครบใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– อนุกรม

– แนวข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรม
– เฉลยข้อสอบและวิธีคิด
– เฉลยข้อสอบและวิธีคิด
– เฉลยข้อสอบและวิธีคิด
– แนวข้อสอบแบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– เฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด
– การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจบทความ
– แบบทดสอบเรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจบทความแบบทดสอบ
– ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
– เฉลยตัวอย่างข้อสอบเรื่อง ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
– การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– การเรียงข้อความ
– พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ 2553
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชา ตำราทอง