CA-321 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

CA-321 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารบัญ
• ที่มาของการจัดตั้งสภา เกษตรกรแห่งชาติ
– ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์
– สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
– การเตรียมการในการจัดตั้งสภาเกษตรแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2533
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาล
– แนวข้อสอบรับธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ปัจจุบัน (ฉ.11)
– หลักการบริหารจัดการ
– ความสำคัญของการบริหารงานบุคคล
– การบริหารจัดการงบประมาณ
– การวางแผน
– กระบวนการวางแผน
– การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์
– ความหมายการวางแผน
– การบริหารความเสี่ยง
– การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและการบริหารงบประมาณ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพัฒนาระบบบริหาร
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี