SP-461 สรุป+ข้อสอบอัตนัย ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

SP-461 สรุป+ข้อสอบอัตนัย ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สารบัญ
• ความเป็นมาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
• พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
• การบริหารจัดการตามสถานการณ์
• การประสานงาน
• การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
• การสื่อสารกับการประสานงาน
• แนวข้อสอบ ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
• เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบ ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
• เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
• สรุปสาระสำคัญและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไปสู่การปฏิบัติภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 24 เมษายน 2555
• แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป
• เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY