สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เนื้อหา+แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ใหม่ล่าสุดปี 60 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

220฿

คำอธิบาย

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เนื้อหา+แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ใหม่ล่าสุดปี 60 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ
ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
บทที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ส่วนที่ 3 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ United Nation Security Council – UNSC
ส่วนที่ 4 ความมั่นคงแห่งชาติภายในประเทศทางด้านการเมือง
ส่วนที่ 5 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนที่ 7 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564
ส่วนที่ 8 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562
ส่วนที่ 9 ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนที่ 10 แผนบริหารชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559-2564)
บทที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 การอ่านเพื่อสรุปความ
ส่วนที่ 2 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
บทที่ 3 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ